Søknad om utsleppsløyve / avlaupsanlegg skal handsamast både etter forurensingsforskrifta (sjølve utsleppsløyve) og etter plan- og bygninglova (fysisk anlegg frå yttervegg til utsleppspunkt).

Søknad om utsleppsløyve har krav om ansvarleg søkjar med kompetanse på området.

Tysnes kommune har ikkje lokal forskrift, me nyttar standardkrava i forureinigsforskrifta.

https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/kommuneveiledning/soknad-om-utslipp

www.avlop.no

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/avlop/

https://norskvann.no/avlopsrensing-og-miljo/primaerrensing/