Alt arbeid nærare kommunal veg enn 3 meter, krev søknad: Søknadsskjema for arbeid nær kommunal veg

Retningslinjer for graving i kommunal grunn.pdf

Skal du grave i vegen skal du lage ein skiltplan som skal godkjennast av kommunen.

Skal du kopla deg til ein kommunal vass, avlaup eller overvassledning må dette opplysast om i meldinga som vert sendt kommunen.

Skal du laga ny avkøyrsle skal detta søkast om til teknisk eining. Søknaden må innehalda skisse av ny avkøyrsle og skildre korleis sikt og andre krav vert ivareteken ihht Statens vegvesen si handbok N100.

Det er krav til standarden på vegen etter arbeid er avslutta.

Vegdekke skal vera likt eller betre enn det var før arbeidet starta og oppfyllingsmassar i veg grunnen skal væra drenerande. Massar skal komprimerast lagvis ihht kapasiteten på det verkty ein brukar.

Ber om at kommunekart.no vært nytta som kart, der ein markerer kor ein vil arbeide.

I den skissa kan ein også lage ein enkel skiltplan, der ein teiknar inn skilt og eventuelt sperremateriell ein har tenkt å nytta. Gravemelding skal være godkjent før arbeid startar.

Unntaksvis er naudsynte høve som brot på vassledning etc. Då skal gravemelding sendast ved første høve.

Ved spørsmål ta kontakt på e-post til fagansvarleg vegdrift på: dag.makestad@tysnes.kommune.no eller telefon 480 40 074

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Me ser fram til eit konstruktivt og godt samarbeid og er opne for innspel.

Sjå meir i Veglova.

Vegtrafikklova § 7 andre ledd jf. skiltforskrifta kap. 14