Onarheim barnehage ligg i same bygg som Onarheim skule midt i sentrum av Onarheim.

Her har me gode områder rundt for tur og leik.

Barnehagen har i dag to avdelingar med omlag 42 plassar.

Glade vaksne, glade barn

Dette er tysnesbarnehagane sin felles visjon.

I visjonen ligg det fleire underpunkt som skal sikre barna gode opplevingar i kvardagen, både i møte med barnehagen og i aktivitetane. 

Trygghetssirkelen Cos-P

Me ynskjer stadig å utvikle oss, og no rettar me fokus imot COS (circle of security), på norsk Trygghetssirkelen. Dette er i utgongspunktet eit "foreldrerettleiingsprogram", og me ynskjer å auke kompetansen innan denne tenkninga, slik at me i enda større grad kan sikre barna trygg tilknytning i alle situasjonar og overganger i barnehage.

Samarbeidsutvalet (SU)

Storebjørn: Hogne Røssland og Solfrid B Smith (vara)

Lillebjørn: Torgeir Pollestad og Geir Røssland (vara)