Kven kan søkje?

Underskotsgarantien gjeld for lag, organisasjonar og personer som ikkje driv med arrangement som næringsverksemd

Krav til søknad

Det er mogleg å søkje om inntil kr 8.000 for einskildarrangement.

Budsjett skal leggjast ved søknad.

Utbetaling vert tildelt på grunnlag av innsendt rekneskap.

Søknadene handsamast fortløpande.