Kontakt

Telefon: 53 43 70 80

Telefontid: kl. 09.00 - 11.30 og kl. 13.00 - 14.30

Telefax: 53 43 70 81

Nødtelefon 113
Legevakt: 116 117

Her finn du oss

Rådhuset
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

Ekspedisjonstid: kl. 09.00 - 14.00

Legane ved Tysnes legekontor

Legekotoret har tre fastlegar og ein LIS-lege.

Me har eigen legevakt, som også betene Kvinnherad.

Bytte fastlege

Du kan sjølv velja kven du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vera med i fastlegeordninga.

Du kan bytte fastlege hos HelseNorge.no

Lovar, forskrifter og rettningsliner

Kommunen pliktar å sørgja for denne tenesta. Sjå mellom anna Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2, og Pasient- og brukarrettslova § 2-1c og kapittel 7

Lover

Retningslinjer

Forskrifter