Kontakt

Telefon: 53 43 70 80

Telefontid: kl. 09.00 - 11.30 og kl. 13.00 - 14.30

Telefax: 53 43 70 81

Nødtelefon 113
Legevakt: 116 117

Her finn du oss

Rådhuset
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

Ekspedisjonstid: kl. 09.00 - 14.00

Legane ved Tysnes legekontor

Legekotoret har tre fastlegar og ein LIS-lege. Sjå legane i Tysnes kommune hos HelseNorge

Me har eigen legevakt, som også betene Kvinnherad.

Bytte fastlege

Du kan sjølv velja kven du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vera med i fastlegeordninga.

Du kan bytte fastlege hos HelseNorge.no

Lovar, forskrifter og rettningsliner

Kommunen pliktar å sørgja for denne tenesta. Sjå mellom anna Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2, og Pasient- og brukarrettslova § 2-1c og kapittel 7

Lover

Retningslinjer

Forskrifter