Barn i barnehagealder med særskilte behov, kan ha rett til hjelp etter Barnehagelova § 19 a

Føresatte kan henvise til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og be om å få ein sakkyndig vurdering, dersom barnet treng hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjeld uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikkje. Dersom banet går i barnehage bør søknaden fyllast ut i samarbeid med barnehagen.

Tysnes kommune har i dag eit samrbeid med PPT i Stord og Fitjar kommune.

Ppt i Fitjar, Tysnes og Stord kommune

Det kan henvisast for vurdering av spesialpedagogisk hjelp heile året.

Saksgang

  1. Føresatte (ev. i samarbeid med barnehagen) sender ei henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med bakgrunn i barnet sine behov. 
  2. PPT vurderar om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikkje.
  3. Tysnes kommune fatter deretter enkeltvedtak, som skildrar den spesialpedagogiske hjelpa barnet skal få (etter samtykke frå føresatte).

Klage

Føresatte kan klaga på enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Klagen skal sendast til Tysnes kommune. Dersom vedtaket vert oppretthaldt, vert saken sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endelig behandling.

Gratis tilbod

Tilbodet om spesialpedagogisk hjelp er gratis for familien.