Heimehjelp

 

Heimehjelp  
Nettoinntekt 0-2 G (stortingsvedtak)

220,-

pr. md. (stat)
Nettoinntekt 2-3 G

1.092,-

pr. md.
Nettoinntekt 3-4 G

1.608,-

pr. md.
Nettoinntekt 4-5 G

2.247,-

pr. md.
Nettoinntekt over 5 G

2.953,-

pr. md.
Timepris   371,-pr.time
Satsar basert på nettoinntekt

G er grunnbeløpet i folketrygda. G pr. 01. januar i betalingsåret skal leggjast til grunn. Hus-standen si samla inntekt før særfrådrag ved siste skatteligning skal leggjast til grunn. Vederlaget skal ikkje overstige kommunen sine utgifter til tenestene (sjølvkost).    

Husleige i kommunale bustader 2023

Husleige i kommunale omsorgs-, trygdebustader og bufelleskap  
Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum
Maks husleige
Teknisk husleige

*4.108
 6.728
 7.281

pr. md.
*25 % av leigaren(ane) brutto innt.  
Husleige i omsorgssbustader Tysnes omsorgssenter  

Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum
Maks husleige
Teknisk husleige

Fellesutgifter

*4.018
 6.728
 7.281

519

pr. md.
*25 % av leigaren(ane) brutto innt.

 

pr. md.
Turnuslegebustad  
Husvære 101 m2 leigeareal. Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum.

7.705

pr. md
Husleige i kommunale bustaderOppsummer: Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum

Eigenbetalingssatsar for diverse teneste 2023

Diverse teneste m.m.  
Frisørtenestersjølvkost 
Fotpleiesjølvkost 
Middag utkøyrd      93,- 
Ambulerande vaktmeister (sjølvkost)     358,-pr. time
 

 

Tryggleiksalarm 2023

Tryggleiksalarm  
Tryggleiksalarm

346,-

pr. md.
TryggleiksalarmOppsummer: Betalingssats for tryggleiksalarm

Opphald i institusjon

Opphald i institusjon  
Korttidsopphald

185,-

pr.døgn
Dag- og nattopphald

105,-

pr.dag/natt
   

Langtidsopphald

Tillegg breiband til TV, internett m.m.

etter inntekt

+ 161,-

pr. md
Betalingssatsar for opphald i institusjonOppsummer: Korttids-, dag-, natt og langtidsopphald