Heimehjelp

 

Heimehjelp  
Nettoinntekt 0-2 G (stortingsvedtak)

230,-

pr. md. (stat)
Nettoinntekt 2-3 G

1.139,-

pr. md.
Nettoinntekt 3-4 G

1.677,-

pr. md.
Nettoinntekt 4-5 G

2.344,-

pr. md.
Nettoinntekt over 5 G

3.092,-

pr. md.
Timepris   387,-pr.time
Satsar basert på nettoinntekt

G er grunnbeløpet i folketrygda. G pr. 01. januar i betalingsåret skal leggjast til grunn. Hus-standen si samla inntekt før særfrådrag ved siste skatteligning skal leggjast til grunn. Vederlaget skal ikkje overstige kommunen sine utgifter til tenestene (sjølvkost).    

Husleige i kommunale bustader 2024

Husleige i kommunale omsorgs-, trygdebustader og bufelleskap  

Leigekontraktar frå og med 01.01.24 vert sett til gjengs husleige. 

Husleigekontraktar inngått før 01.01.2024 regulerast ved årleg prisjustering, med omsyn reglane for husleigeregulering i husleieloven.

Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum (unntak for omsorgssbustader Tysnes omsorgssenter, sjå under)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesutgifter omsorgssbustader Tysnes omsorgssenter541pr. md.
Gjengs husleige

7.281

pr. md.
Turnuslegebustad  
Husvære 101 m2 leigeareal. Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum.

8.063

pr. md
Husleige i kommunale bustader.

Eigenbetalingssatsar for diverse teneste 2024

Diverse teneste m.m.  
Frisørtenestersjølvkost 
Fotpleiesjølvkost 
Middag utkøyrd     97,- 
Transport til / frå Dagsenter     29,-pr. tur
Pris for divese tenester

  
 

Tryggleiksalarm 2024

Tryggleiksalarm  
Tryggleiksalarm

362,-

pr. md.
Betalingssats for tryggleiksalarm

Opphald i institusjon

Opphald i institusjon  
Korttidsopphald

193,-

pr.døgn
Dag- og nattopphald

110,-

pr.dag/natt

 

Langtidsopphald

i tillegg breiband til TV, internett m.m.

beregna
etter inntekt

+ 168,-

 


pr. md

Betalingssatsar for opphald i institusjonOppsummer: Korttids-, dag-, natt og langtidsopphald