Med heimel i plan- og bygningslova §§ 11-12 og 11-13 vert det varsla oppstart av arbeid med ny kommunedelplan for trafikktryggleik for Tysnes kommune 2023-2027 og offentleg ettersyn av utkast til planprogram, datert 23.08.2022.

 

Innspel kan sendast til:

Post:
Tysnes kommune
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

E-post: post@tysnes.kommune.no

Frist for innspel og merknadar: 01.12.2022