Overordna statlege og kommunale mål og prioriteringar

Kommunen har etter pbl. § 25-1 plikt til å føre tilsyn i byggjesaker for å ettersjå at tiltaket er gjennomført i samsvar med gjevne løyve og i samsvar med føresegner gjeven i eller i medhald av pbl.

Det følgjer vidare av pbl. § 25-1, 2.ledd at kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke lovbrot og har plikt til å følgje opp ulovlegheiter utover bagatellmessige tilhøve.

Av SAKl 0 § 15-1 er kommunen pålagt å utarbeide en strategi for tilsyn etter pbl. § 25-1, der ein skal ta stilling til:

  • målsettingar og rutinar for det kommunale tilsynet
  • organisering, eventuelt samarbeid med andre kommuner eller andre instanser, kompetansebehov, ressursbruk og finansiering
  • utvelging og prioritering av fagområde, sakstypar, tema mv., herunder lokale forhold og innsatsområder.

Etaten si målsetting for tilsynsområde

Oppfølging av ulovleg utførte tiltak og andre tilsynsfunksjoner: 

  1. Gjennomgang av bygg/ ulovlege tiltak, registrert i fb med innføring av eigedomsskatt.
  2. Kartlegging av ulovlege tiltak i strandsona.
  3. Utføre foretakstilsyn.
  4. Utføre ulovlighetstilsyn.
  5. Strategiplan for 2026 utarbeidet innen 3. tertial 2025.