Taksten på eigedommen er mellom anna vurdert på bakgrunn av verdianalyser av området, faktaopplysningar om bygningar og skjønnsmessige vurderingar av kvar enkelt eigedom.

Sakkunnig nemnd har vedteke sjablongverdiar for bygningar og tomtar. Takstane er vedtekne av sakkunnig nemnd.