Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Betaling av kommunale avgifter

Kommunale avgifter bidreg til å finansiere ulike tenester og infrastruktur som er nødvendige for å halde oppe eit velfungerande samfunn. Som innbyggjar betaler du blant anna for vatn, avløp, tømming av avfall og feiing.

Tenesteomtale

Dei kommunale avgiftene kjem samla på ein faktura som gjerne kjem to eller fleire gonger i året. Som innbyggjar betaler du ei årleg avgift for desse tenestene:

 • Vatn - drikkevatn og vannforsyning
  Avgiftene dekkjer kostnaden knytt til å levere reint drikkevatn til heimen din.
 • Avløp - tilgang til avløpssystemet
  Avgiftene bidreg til å halde ved like vass- og avløpsinfrastrukturen, reinse avløpsvatnet og sikre at vatnet som blir forbrukt er trygt.
 • Avfall - tømming av søppel
  Denne avgifta dekkjer innsamling og behandling av avfall. Kommunen sørgjer for å tømme søppelbehaldarar og transporterer avfallet til rett anlegg for resirkulering eller deponering.
 • Feiing - feiing og brannvern
  Avgifta dekkjer kostnadene knytt til feiing av skorsteinar og røykkanalar i bustader og næringsbygg. 

Målgruppe

Avgiftene gjeld for alle som eig ein bustad eller fritidsbustad i kommunen.

Kriterium/vilkår


Pris for tenesta

Prisen på avgifta er berekna ut frå prinsippet om sjølvkost. Det betyr at kommunen ikkje kan krevje meir i betaling enn det faktisk kostar å tilby tenesta.

Samarbeidspartnarar


Lover

Sjå spesielt:
Vass- og avløpsanleggslova
Forureiningslova § 34
Brann- og eksplosjonsvernlova § 28
Forureiningsforskrifta kapittel 16.

Vass- og avløpsanleggslova
Forurensningsloven
Brann- og eksplosjonsvernloven
Forurensningsforskriften

Tenesta oppdatert: 26.06.2023 12:42