Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunen lanserer ny nettstad

Kommunen er i ferd med å gå over til ny nettstad. Dette gjer me for at nettstaden skal bli meir tilg... Forhåndsvisning

Priser og gebyrer 2023

Teknisk

Bygge- og delingssaker

Plansak/reguleringssaker. Private planar. Sakstype A - kladd

Reguleringsplan. Lov av 27.06.2008 § 12.

A 1    Oppstartsmøte/oppstart av planarbeid    kr 13.800
A 2    1.gangs handsaming av reguleringsplanar opptil 10 da    kr 45.222
A 3    1.gangs handsaming av reguleringsplanar over 10 da    kr 63.479
A 4    1.gangs handsaming av vesentleg endring av reg.planar    kr 45.222
A 5    Godkjenning/stadfesting av reguleringsplanar opptil 10 da    kr 32.300
A 6    Godkjenning/stadfesting av reguleringsplanar over 10 da    kr 38.759
A 7    Godkjenning/stadfesting av vesentleg endring av reg.planar    kr 32.300
(Planprogram, avklaring av rammer og konsekvensutgreiing er inkludert i satsane)

A8    Mindre endring av plan som ikkje treng offentleg høyring og kan handsamast administrativt    kr 13.800
Til søknad om tiltak etter plan og bygningslova:
Søknad om tiltak skal leverast med situasjonskart og naboliste utgitt av Tysnes Kommune som ikkje er eldre enn 6 mnd. Situasjonskart med naboliste kan tingast på www.ambita.no eller www.e-torg.no


A9    
Høyringsuttale/offentleggjering - søknad frå ytre mynde (havbruk/kraftleidninga/anlegg osb)    kr 4.600

Delingssøknader etter gjeldande pbl. Sakstype B.

Dersom søknad om frådeling i uregulert område, søknad er i strid med kommuneplan, reguleringsplan utbyggingsplan/tomtedelingsplan eller anna lovverk, kjem gebyr for evt. dispensasjonssøknad i dette regulativet i tillegg.

Søknad om frådeling, oppretting av ny grunneigedom m.m etter PBL § 20-1 bokstav m)

B1 Bustadtomt kr 7 150
B2 Hyttetomt kr 7 150
B3 Nausttomt kr 7 150
B4 Andre tomter (tilleggsareal, arealoverføring etc) kr 7 150

 

Ved søknad om oppretting av fleire enn ein eigedom vert det eit tillegg pr.parsell på kr    kr 2 200

 

For avslått søknad/førespurnad i første handsamingsinstans, vert 50 % av gebyret refundert. For vedtak om avvising av søknad vert 50 % av gebyret refundert.

 

Søknad om utsleppsløyve av kloakkvatn. Bustadhus etter gjeldande pbl. Sakstype C.

C1 Enkel sak. 1 - 2 husstander kr 7 700
C2 3 - 7 husstander kr 14 300
C3 Større område kr 28 050

Søknad om utsleppsløyve av kloakkvatn. Næringsbygg

C7 Enkel sak kr 7 150
C8 Større sak kr 21 450

 

Søknad om mindre avløpsanlegg - handsaming PBL:

Inntill 2 husstander kr 3 850
3 - 7 husstander kr 8 250
Større områder kr 15 950

 

Søknad om avløpsanlegg etter pbl som inneheld søknad om dispensasjon frå gjelande plangrunnlag eller PBL § 1-8 kr 4 400

For avslått søknad i første handsamingsinstans, vert 50% av gebyret refundert.

 

Søknad om utsleppsløyve av kloakkvatn. Fritidshus.

C4 Enkel sak. 1 - 2 hytter/fritidshus/naust kr 11 000
C6 3 - 7 hytter/fritidshus kr 20 900
C6 Større område kr 41 800

  

Byggjesaker. Etter gjeldande pbl. Sakstype D - kladd

D1 Einebustader kr 16 500
D2 Einebustader med hybel- eller sokkelleilegheit kr 23 100
D3 Andre typer bustadbygg inntil 2 husvære kr 23 100
D4 For kvar bueining utover 2 betales eit tillegg på kr 2 200
D5 Frittliggjande garasjar, uthus og liknande Inntil 15 m2 BRA  kr 2 750
  15 - 30 m2 kr 3 850
  31 - 50 m2 kr 6 050
  51– 70 m2 kr 8 250
  Over 70 m2 som for næringsbygg, jfr D12     
D6 Andre typar bygg, tilbygg og påbygging. Inntil 15 m2 BRA  kr 2 200
  16 – 50 m2 BRA kr 3 850
  Over 50 m2 BRA kr 6 600
D7 Hytter    kr 16 500
D8 Naust    kr 9 350
D9 Andre fritidsbygg i tilknyting til fritidseigedom kr 11 000
D11 Driftsbyggningar i landbruket - Inntil 500 m2 BRA kr 8 800
  501 – 1000 m2 BRA kr 18 700
D12 Næringsbygg  

   

D12   
0 – 50 m2 BRA    kr 5 500
51 – 100 m2 BRA    kr 9 900
101 – 250 m2 BRA    kr 16 500
251 – 500 m2 BRA    kr 25 300
501 – 1000 m2 BRA    kr 37 950
Kårbustad    kr 16 500
For avslått søknad i første handsamingsinstans, vert 50% av gebyret refundert.
For vedtak om avvising av søknad vert 50 % av gebyret refundert

D13    Stegvis handsaming - jf. Pbl § 21-2, 5.ledd
Stegvis handsaming: (rammeløyve /igangsetting i meir enn to trinn)
Der det vert søkt om igangsetting i meir enn to trinn vert gebyr    kr 3 300

Byggjesaker. Etter gjeldande pbl. Sakstype D

D1    Einebustader    kr 16.500
D2    Einebustader med hybel- eller sokkelleilegheit    kr 23.100

D3    Andre typer bustadbygg inntil 2 husvære    kr 23.100
D4    For kvar bueining utover 2 betales eit tillegg på    kr 2.200

D5    Frittliggjande garasjar, uthus og liknande
Inntil 15 m2 BRA    kr 2.750
    15 - 30 m2    kr 3.850
    31 - 50 m2    kr 6.050
    51– 70 m2    kr 8.250
    Over 70 m2 som for næringsbygg, jfr D12    

D6    Andre typar bygg, tilbygg og påbygging. Inntil 15 m2 BRA   kr 2,200
    16 – 50 m2 BRA    kr 3.850
    Over 50 m2 BRA    kr 6.600

D7    Hytter    kr 16.500
D8    Naust    kr 9.350
D9    Andre fritidsbygg i tilknyting til fritidseigedom    kr 11.000

D11    Driftsbyggningar i landbruket
Inntil 500 m2 BRA    kr 8.800
501 – 1000 m2 BRA    kr 18.700

D12    Næringsbygg
0 – 50 m2 BRA    kr 5.500
51 – 100 m2 BRA    kr 9.900
101 – 250 m2 BRA    kr 16.500
251 – 500 m2 BRA    kr 25.300
501 – 1000 m2 BRA    kr 37.950
Kårbustad    kr 16.500

For avslått søknad i første handsamingsinstans, vert 50% av gebyret refundert.

For vedtak om avvising av søknad vert 50 % av gebyret refundert

D13    Stegvis handsaming - jf. Pbl § 21-2, 5.ledd
Stegvis handsaming: (rammeløyve /igangsetting i meir enn to trinn)
Der det vert søkt om igangsetting i meir enn to trinn vert gebyr    kr 3.300

Gebyrregulativ for 2023

Gebyrregulativ 2023.pdf

Prisar og gebyr for:

  • Plansaker
  • Bygge- og delingssaker
  • Kart og oppmåling/matrikkel
  • Renovasjon, Slam og Avløp
  • Landbruk og Vilt
  • Feiing og tilsyn
  • Andre gebyr