Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2024

Samla oversikt over prisar og gebyr på tenester i teknisk etat

Kommunal vigsel

Kommunal vigsel – eigenbetaling

Vigsel i rådhuset måndag – fredag kl. 09.00 – 15.00
 

Når minst ein av ektefolka er busett i kommunen – eller for personar busett i utlandet: GRATIS

Når ingen er busett i kommunen: Kr. 1500,-

TILLEGGSGEBYR:

Vigsel i rådhuset – utenom fastsett tid Kr. 1500,-

Vigsel utanfor rådhuset - reise Kr. 1000,-

Dersom reisa er omfattande kan reisekostnader verta fakturer etter faktisk kontnad. Reisetid pr påbygja time etter første time Kr. 1000,-

Kostnader kjem i tillegg til kvarandre.

Døme: Vigsel i rådhuset for ektefolk som ikkje er busett i kommunen utenom normal vigselstid (09 – 15) – totalt kr. 3000,-.


Vigsel på Haaheim

For ektefolk som er busett i kommunen, utenom vigselstid (09:00 - 15:00): totalt kr. 2500,-

For ektefolk som ikkje er busett i kommune, utenom vigselstid (09:00 - 15:00): totalt 4000,-

Barnehage

Foreldrebetaling

For barnehageåret 2023/2024 gjeld følgande satsar per månad:

100 % plass: 3.000,-

80 % plass: 2.865,-

60 % plass: 2.495,-

 

Frå 1. august 2024 gjeld følgande satsar per månad:

100 % plass: 1.500,-

80 % plass: 1.350,-

60 % plass: 1.200,-

Kostpengar

I tillegg kjem det kostpengar. Matprisen er 360,- for full plass.

Frå 1. august blir kostpengane slik:

Full plass: 380,- 
80% plass: 330,-
60% plass: 280,-

Søskenrabatt

Det vert gjeve søskenmoderasjon. Det vil seia at ein betalar full sats for 1. barnet, får 30 % reduksjon for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3, 4.

Kostpengane vert ikkje redusert.

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling:

Ordningar går ut på at ingen skal betale meir enn 6% av inntekta si til barnehage.

Søknaden gjeld for barnehageåret og det må søkjast på nytt kvart år.

Søknadsskjema finn du i menyen på høgre side. 

Dersom husstanden si samla inntekt er under 598 825,- (frå 01.08.2022) og du har barn som fyller to, tre, fire eller fem år, eller utsett skulestart, kan du søkje om gratis opphaldstid (20 timar per veke) i barnehagen. Søknaden gjeld for barnehageåret og ein må søkje på nytt kvart år.

Vedtaket gjelder fra søknadstidspunktet og ut barnehageåret

Søkes det før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Les meir på https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Kultur, natur og fritid

Kulturskule

Einskildundervisning: kr. 1.639,- pr. halvår 

Gruppeundervisning: kr. 1.311,- pr. halvår 

Sal av timar:
Kulturskulen sel instruktør/dirigent-tenester til kor og korps kr. 10.460,- kr i halvåret.

Barn og familie

Skule og SFO

SFO 2024

5 dagar 3176 kr.

4 dagar 2721 kr.

3 dagar 2267 kr.

Heil veke ved skulefri 1356 kr. + 20 kr. for smørje-/varmlunsj.

 

Søskenrebatt

SFO har søskenmoderasjonsordning med 50% rabatt frå barn nr. 2.

Det er ikkje søskenrabatt dersom barn nr. 1 har gratis SFO (sjå under)

 

Gratis opphaldstid for 1. klassingar og 2. klassingar

Frå hausten 2023 har alle 1. og 2. klassingar 2 dagar gratis opphald i SFO.

 

Søskenrabatt og gratis opphaldstid skal vert trekt frå på den månadlege fakturaen.

Helse og omsorg

Husleige turnuslegebustad

Husvære 101 m2 leigeareal inkl. renovasjons-, vass- og feieavgift kr 8.063,- pr. månad.

Husleigesatsar i omsorgs-, trygdebustader og bufellesskap

Leigekontraktar frå og med 01.01.24 vert sett til gjengs husleige.

Husleigekontraktar inngått før 01.01.2024 regulerast ved årleg prisjustering, med omsyn reglane for husleigeregulering i husleieloven.

Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum (unntak for omsorgssbustader Tysnes omsorgssenter, sjå under)

Fellesutgifter omsorgssbustader Tysnes omsorgssenter: 541.- per. månad
 

Gjengs husleige: 7.281.- per. månad.

Langtidsopphald

Eigenbetaling etter vederlagsforskrifta, i tillegg breiband til TV, internett m.m.

kr 168,- per månad.

Korttidsopphald og dagopphald i institusjon

Satsane følgjer til einkvar tid gjeldande statleg sats.

Korttidsopphald p.t. kr 193,- pr. døgn.

Dag- og nattopphald p.t. kr 110,- pr. dag/natt.

 

Tryggleiksalarm

Abonnementspris kr 362,- pr. månad.

Andre tenester

Tenester til bebuarar på institusjon: sjølvkost

Frisør og fotpleie: sjølvkost

Eigenbetaling for heimehjelp

G er grunnbeløpet i folketrygda. G pr. 01. januar i betalingsåret skal leggjast til grunn. Husstanden si samla inntekt før særfrådrag ved siste skatteligning skal leggjast til grunn. Vederlaget skal ikkje overstige kommunen sine utgifter til tenestene (sjølvkost).

Netto inntekt 
0 - 2 G230,- pr mnd (statleg sats)
2 - 3 Gkr 1.139,- pr. månad
3 - 4 Gkr 1.677,- pr. månad
4 - 5 Gkr 2.344,- pr. månad
over 5 Gkr 2.092,- pr. månad

Timespris kr. 387,- per time.

Omsorgsbustader Tysnes omsorgssenter

Fellesutgifter kr 541,- pr. mnd.

Eigenbetalingssatsar for måltid

Middag utkøyrd

kr  97,-

Transport til / frå Dagsenter

kr 29,- pr. tur