Framlegg til detaljregulering for Gjersvika-Plan ID 2023-01 med tilhøyrande føresegn og plankart datert 21.11.2023 vert sendt på høyring og til offentleg ettersyn med heimel i §§ 12-10 og 12-11 i plan og bygningslova. 

Tysnes kommune vil be om at det parallelt med saka ligg til høyring vert gjort ei vurdering på om nytt parkeringsareal kan løysast med heil eller delvis utfylling i sjø. 

Føresegn.pdf

Plankart.pdf

Planskildring.pdf

ROS-analyse.pdf

Merknadar sendast på e-post til post@tysnes.kommune.no  eller Tysnes kommune, Rådhuset, 5685 Uggdal med frist 14.02.2024