Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tobakkssal - registrering og tilsyn

Alle verksemder som sel tobakk må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret. Kommunen vil få eit oversyn over alle salsstadar og har ansvar for å føre tilsyn med rutinane til salsstaden for å førebyggje sal av tobakksvarar og e-sigarettar til mindreårige.

Alle salsstader for tobakk må også kvart år betale ei tilsynsavgift til kommunen.

Tenesteomtale

Alle verksemder som sel tobakksvarar og tobakkssurrogater (som e-sigarettar) skal sjølv registrere salsstadane sine i Tobakkssalgsregisteret. Sal av tobakksvarar eller tobakkssurrogater på stadar utan registrering er ulovleg.

Tobakkssalgsregisteret er offentleg og skal gje oversyn over salsstadar som sel tobakk.

Målgruppe

Det er verksemda som er juridisk ansvarleg for salsstaden som er registreringspliktig. Dersom verksemda har fleire salsstadar, skal kvar enkelt salsstad registrerast.

Registreringsplikta gjeld både fast og mellombels sal.

At alle salsstadar må registrerast inneber at omreisende sal berre er tillate der kvar enkelt salsstad er registrert, slik at kommunen kan førae tilsyn der salet skjer til kvar og ei tid. Unntak gjeld for tog og skip som er kollektive transportmiddel og cruiseskip, som Helsedirektoratet skal føre tilsyn med.

Kriterium/vilkår

Det er ingen spesielle vilkår for registrering, anna enn at verksemda må registrerast i Einingsregisteret.

Pris for tenesta

Kommunen kan ta eit gebyr for det årlege tilsynet.

Samarbeidspartnarar


Lover

Sjå spesielt
Tobakksskadelova § 4, § 5, §§ 17-24, §§ 30-33, § 34a, § 34d, § 36b og § 42.
Sjå forskrift om registrerings- og bevillingsordning for regler om registrering, tilsyn og tilsynsavgift.
I folkehelselova, sjå kapittel 3.

Folkehelseloven
Registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer
Tobakksskadeloven

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Dei som sel tobakksvarar og tobakkssurrogater må registrere seg i tobakkssalgsregisteret.

Registrering skje seinst 14 dagar før salet startar, for å sikra at kommunen kan planleggje og føre tilsyn.

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten/MinID.

For å kunna registrere på vegne av ei verksemd, må du ha ei bestemd rolle i verksemda, til dømes dagleg leiar, styreleiar eller lignande. Alternativt kan du få delegert rettar til å registrere på vegne av verksemda.

Tobakksalgsregisteret https://tbr.helsedirektoratet.no/

Les meir hos Helsedirektoratet.

Vedlegg


Saksbehandling

Kommunen skal ein gong i året føre tilsyn med salsstaden.
Kommunen fører tilsyn med:
 • at opplysingane i registeret samsvarer med dei faktiske forholda på staden
 • at tobakssvarane er kjøpt frå registrert grossist
 • at det ikkje blir selt tobakksvarer til dei under 18 år
 • at staden har rutinar for alderskontroll
 • at det ikkje er sjølvbetjening eller at tobakksvarene er synlege
 • at automatane er riktig plasserte og at dei er utan varemerke
 • at det ikkje gis bort vareprøvar, blir reklamert for tobakksvarer eller blir seld med rabatt
 • at salsstaden har dokumenterte rutinar for å forbyggje sal av tobakksvarer og e-sigarettar til mindreårige. 
 • at salsstaden har lov til å selje tobakksvarer.
Tilsynet skal konsentrere seg spesielt om rutinar for internkontroll og aldersfastsetjingane.
 
Kommunen har desse pliktene:
 • Opplæring av kontrollørane
 • Etter utført tilsyn, skal kontrolløren alltid presentere seg og klargjere munnleg for funna sine
 • Seinast innan ei veke skal kommunen sende ein skriftleg rapport til salsstaden med høve til å uttale seg
 • Kvart salsstad skal kontrollerast minimum ein gong i året.
Kommunen kan påleggje retting og tvangsmulkt etter tobakksskadelova § 36 eller gi salsforbod etter tobakksskadelova § 36b.

Saksbehandlingstid


Høve til å klage

Viss du er misnøgd med tilsynet til kommunen eller du ynskjer å klage på sanksjonar du har fått, vert gjort dette til statsforvaltaren. Det er folkehelseloven kapittel 3 som gjeld for klagehøvet ditt.

Tenesta oppdatert: 09.11.2022 09:22