Omsorgsovertaking av eit barn

I nokre alvorlege situasjonar er det best for barnet å bu ein annan stad enn heime. Det kan vere at hjelpetiltaket til barnevernet ikkje fungerer eller at barnet har store åtferdsproblem. Barnevernet kan då skaffe barnet ein mellombels heim i ein institusjon eller ein fosterheim.

Tenesteomtale

Ei omsorgsovertaking skjer berre i alvorlege tilfelle og kan skje med eller utan samtykket til foreldra. 
 
Når barnevernet vurderer barnet sin situasjon som så alvorleg at den bør bort frå heimen, må saka til avgjerd i eit nøytralt organ, som er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er fylkesnemnda som gjer den endelege avgjerda etter at foreldra og barnevernet er blitt høyrt.
 
Dersom du opplever å bli fråteke barnet ditt, vil du kunne få hjelp og støtte både frå barnevernet i din kommune og frå familievernkontoret.
 
I utgangspunktet er ei omsorgsovertaking mellombels og barnevernet vil jobbe saman med foreldra for at barnet skal få flytte heim igjen. Du har også rett til samvær med barnet.
 

Kriterium/vilkår

Kriterium for omsorgsovertaking kan vere 

  • at det er alvorlege manglar ved den daglege omsorga som barnet får, eller alvorlege manglar i den personlege kontakten og tryggleiken som det treng etter sin alder og utvikling
  • at foreldra ikkje sørgjer for at eit sjukt eller funksjonshemma barn får dekt sitt særlege behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandla 

Lover

Sjå spesielt barnevernloven § 4-12 - § 4-19.

Barnevernloven
Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Dersom du har blitt fråteke omsorga for barnet ditt, har du rett til:
  • fri advokathjelp
  • å bli høyrt
  • å anke vedtaket til fylkesnemnda til domstolen.
Du har også rett til samvær med barnet og hjelp frå barnevernet:
  • Fylkesnemnda avgjer kor mykje samvær du vil få.
  • Barnevernet vil jobbe saman med deg for å normalisert familiesituasjonen slik at barnet kan flytte heim igjen.
  • Familivernet er ei anna teneste som er utanfor kommunen og som har eit eige tilbod til foreldre som har blitt fråteke omsorga for barnet sitt.

Tenesta oppdatert: 23.03.2021 11:45