Nedgravne oljetankar

Tenesteomtale

Det blir forbode å fyre med fossilt brennstoff i 2020. Dersom du allereie har ein oljetank på eigedomen din og du er grunneigar, har du ansvar for at oljetanken til kvar tid er i forsvarleg stand. 
 
Det skal utførast periodisk kontroll av oljetanken og kontrolltettleiken avheng av tanktype. Skriftleg dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendast til kommunen.
 
Tankar som ikkje skal brukast meir skal tømmast, blir reingjort og som hovudregel blir fjerna og levert til godkjent mottak. Melding om dette skal sendast kommunen.

Målgruppe

Huseigarar/grunneigarar

Kriterium/vilkår

Oljetanken er graven ned til under bakkenivå og ligg slik til at ikkje heile tanken kan inspiserast utvendig.

Lover

Sjå ureiningslova § 7 Plikt til å unngå forurensning og ureiningsforskriften kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

Forskrift om håndtering av farlig stoff
Forurensningsloven
Forurensningsforskriften

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. Dei kan gje deg informasjon om firma som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Ta òg kontakt med oljefri.no eller enova.no for tilskot og hjelp til utskifting av tank.

Tjenesten oppdatert: 08.08.2018 15:29