Tysnes kommune har tilbod om forsjellige lån og tilskot

Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige finansieringsproblem kan skaffe seg eigna bustad og behalde den. Husbanken gjev lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner.

Startlån kan nyttast til:

  • til bygging av ny bustad
  • til kjøp av bustad
  • til refinansiering

Lånet vert gjeve til personar som har vanskar med å fullfinansiera bustaden gjennom andre låneinstitusjonar, eller har problem med å klara utgiftene til renter og avdrag på slike lån. Me føreset at De kan betena lånet og i utgangspunkt at De har eigenkapital på kr. 50.000. Renta på lånet er lik renta i Husbanken. Les vilkår på Husbanken sine nettside og Lokale rettningsliner for startlån og bustadtilskot.

Utbedringslån til tilpassing

Målgruppa er eldre over 60 år og /eller funksjonshemma som har trong for å utbetra bustaden med sikte på tilpassing til dagleg fungering, t.d. byggja soverom i 1. høgda. Her kan du låna opp til 95% av godkjende utbetringskostnader.

Bustadtilskot til etablering

Slikt tilskot skal medverka til at husstandar med svak økonomi, t.d.  funksjonshemma, sosialt vanskelegstilte, eldre og unge i etableringsfasen, skal få nøkterne og eigna bustader.

Bustadtilskot til tilpassing - bu heime lenger

Dersom du treng økonomisk stønad for tilpassing av bustaden din, slik at du framleis kan bli buande der, kan du søkja kommunen om tilskot.

Fleire eldre og personar med funksjonsnedsetjing kan bli buande heime lenger ved å få tilpassa bustaden sin. Tilskot til tilpassing kan gjera dette mogeleg.

Tilskotet er ei offentleg ordning som kan hjelpa deg å bli buande heime, sjølv med nedsett funksjonsevne. Det kan søkjast om støtte til enkle tiltak, som til dømes å fjerna tersklar for å betra tilkomsten til bustaden, men også til større ombyggingar for å leggja til rette bustaden i forhold til brukaren si funksjonsnedsetjing. Familiar med funksjonshemma barn er høgt prioritert ved tildeling av tilskotet.

Kommunane vil ikkje nytta absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvinga skal vera ut frå ei heilskapleg vurdering av husstanden sin økonomiske situasjon på sikt, - etter at tilpassingstiltaket er gjennomført.

Søk Husbanken om tilskott til utgreiing og prosejktering

Ved planlegging av større ombygning kan det væra smart å først søkja Husbanken om tilskot til utgreiing og prosjektering.

Lokal retningsline for startlån og bustadstilskot

Lokale retningsliner for startlån og bustadtilskot i Tysnes kommune gjeld i tillegg til til Husbanken sine retningsliner.