Planvedtak -  Arealdelen i kommuneplan 2010-2022

Tilrettelagt for PlanGis.

Gjeldande arealdel i kommuneplanen finn de på dokumenta nede på sida:

PlanGis.

Kommuneplanen er tilrettelagt for digitalt kartinnsyn på internett og mobile einingar som nettbrett og smarttelefonar. All tilgjengeleg kartfesta arealinformasjon og areal i kommuneplanen, ajourført pr. 1. april 2014, finn de på lenkja: ArcGIS i menyen til høgre. Dei som søkjer om endra arealbruk, f.eks til byggjeformål, kan på PlanGis finna mogleg konflikt i forhold til andre kartfesta arealinteresser.

Brukarrettleiing for PC og mobile einingar som nettbrett og smarttelefonar finn de i menyen til høgre.