Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet

For at eit norsk dokument skal vere gyldig i utlandet, må du først få det signert av ein notarius publicus (byfutembete eller tingrett). Deretter må du få eit apostillestempel, som er ei legalisering av dokumentet og stadfester at underskrifta til notarius publicus er ekte.

Tenesteomtale

For at eit norsk dokument skal vere gyldig i utlandet, må det førast på eit apostillestempel. Dette kan du til dømes trengje dersom du skal inngå ekteskap overfor utanlandsk myndigheit og ein av partane er norsk statsborgar, eller dersom du skal kjøpe eller selje eigedom i utlandet.

Dokumentet må først vere signert av ein notarius publicus (byfutembete eller tingrett). Apostillestempelet er ei legalisering av dokumentet og stadfestar at underskrifta til notarius publicus er ekte.

Pris for tenesta

Apostillestadfesting er gratis. Du må likevel betale for eventuelle kostnader knytta til å skaffe eller kopiere dokument.

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Ta kontakt med ambassaden for det landet du skal leggje fram dokument i, og undersøk kva for dokument dei krev apostille på. For dokument du skal bruke i Norden, treng du ikkje apostille, berre stempel frå notarius publicus.

Apostillestadfesting får du hos Statsforvaltaren ved å framvise tilstrekkeleg dokumentasjon (originale underskrifter).

Tenesta oppdatert: 05.01.2021 15:54

Skjema

Relaterte artiklar