I Tysnes kommune har me to bufelleskap for psykisk utviklingshemma; fem bustader i Haugen bufelleskap og seks bustader ligg i Vågsmarka bufelleskap. Ved desse bustadene er det heildøgns bemanning som kan yta service til bebuarane.

Søknadskjema til trygde/omsorgsbustader sender du til kundetorget i rådhuset. Bustader blir administrert av pleie- og omsorg.

Husleige følgjer Tysnes kommune sine fastsette satsar og blir regulert kvart år.