Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arealoverføring

Eig du grunneigedom, anleggseigedom eller registrert jordsameige, og skal overføre areal mellom tilstøytande eigedommar, må du ha løyve frå kommunen.

Tenesteomtale

Skal du overføre areal mellom tilstøytande matrikkeleiningar (eigedommar), kan arealoverføring vere ein aktuell prosedyre. Arealoverføring opnar for å overføre større areal mellom to eigedommar enn kva som er mogleg ved ei grensejustering. Ei arealoverføring krev at ein har halde ei oppmålingsforretning der grensene for dei aktuelle eigedommane er klarlagde og beskrivne. Derimot slepp du å opprette ein eigen grunneigedom, tinglyse skøyte og slå saman eigedommane. Arealoverføring skal registrerast i matrikkelen (det offisielle registeret over fast eigedom), og kommunen skal sørgje for tinglysing.

Målgruppe

Registrert eigar av grunneigedom, anleggseigedom eller registrert jordsameie

Kriterium/vilkår

Det må som hovudregel liggje føre eit løyve frå kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningslova. Nødvendige erklæringar om overdraging av eigedomsrett, pantefråfall og konsesjonar for det aktuelle arealet må òg liggje føre. Festegrunn kan likevel ikkje endrast med arealoverføring.
 

Pris for tenesta

Kommunestyret fastset storleiken på gebyret. Gebyret kan ikkje setjast høgare enn det som kjem fram av sjølvkostprinsippet.

Lover

Sjå
matrikkellova §§ 9 og 15
plan- og bygningsloven § 20-1
matrikkelforskriften § 33 Arealoverføring

Matrikkelforskriften
Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven
Matrikkellova

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Partane er ansvarlege for å skaffe nødvendige erklæringar og sender alle nødvendige dokument samla til kommunen. Selgjaren skal godtgjere at oppgjersform er avtalt og at oppgjeret er sikra. Ta eventuelt kontakt med ein advokat eller eigedomsmeklar for å få bistand.

Saksbehandling

Kommunen innhentar nødvendige opplysningar og gjennomfører oppmålingsforretning med arealoverføring etter endeleg vedtak etter plan- og bygningslova. Det blir skrive ut eit matrikkelbrev som sendast til rekvirenten.

Saksbehandlingstid

Når det ligg føre eit endeleg vedtak etter plan- og bygningslova, skal kommunen ferdigbehandle saka (medrekna å fullføre matrikkelføringa) som hovudregel innan 16 veker dersom ikkje annan frist er avtalt.

Høve til å klage

Klagefristen er tre veker og går frå det tidspunktet du har teke imot matrikkelbrevet eller melding om føringa i matrikkelen. Både heimelshavarar, eigarar og festarar som avgjerda har noko å seie for, kan klage på arealoverføringa. Du sender klagen til kommunen, som òg kan gje rettleiing. Dersom kommunen lèt avgjerda bli ståande, blir saka sendt vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Tenesta oppdatert: 04.01.2021 19:58