logo kyrkja

Viktig informasjon frå Den norske kyrkja

Frå 12- til 26 mars: ALLE GUDSTENESTER  VERT AVLYST.

Gravferder:
Gravferder kan gjennomførast i kyrkjer og kapell med næraste pårørande tilstades (maks femti personar).
Unntak må godkjennast i samråd med kommunelege.

Dåp:
Dåp kan gjennomførast i samråd med kommunelege, dersom det er særleg grunn til det. 

Vigsel: 
Vigsel (bryllup) kan gjennomførast i samråd med kommunelege, dersom det er særleg grunn til det.

Konfirmasjon:
Det er mogleg at planlagte konfirmasjonsgudstenester kan bli utsett. Dette blir vurdert av biskopen og informasjon vert gitt fortløpande.