skatteetaten[1]

Skatteetaten overtek oppgåver frå skatteoppkrevjaren

Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag.

 

Skatteetaten vil med dette få eit heilskapleg ansvar for fastsetjing, innkrevjing og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjaren (kemner) i kommunen.

 

Meir informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

 

Oppgåvene som vert overført til Skatteetaten i november er mellom anna handsaming av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning og utleggstrekk knytt til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.