DCIM100MEDIADJI_0049.JPG

Reguleringsplan Skår kai til offentleg ettersyn

Landbruk/teknisk vedtok i møte 29.1.19 å legge reguleringsplan Skår kai ut til offentleg ettersyn.
 

Landbruk/teknisk vedtok i møte 29.1.19 å legge reguleringsplan Skår kai ut til offentleg ettersyn med følgjande tillegg til førsegn:

1.3 Rekkefølgjekrav ( pbl § 12-7 nr.10)

1.3.3 Avkjøyring frå fylkesveg inn i planområdet skal opparbeidast i Samsvar med reguleringsplan og Statens vegvesen sine handbøker i høve til vegbreidde og frisikt før kai for havfiskebåt vert teke i bruk.

1.3.4 Gangveg til småbåthamn skal byggast ferdig før kai for havfiskebåt vert teke i bruk.

Bakgrunnen for detaljreguleringa er tiltakshavar sitt ynskje og behov for kaiplass heimehamn for havfiskebåt, og næringsområde kommunikasjonsveg samla.

Intensjonen med planforslaget er å få ein heilheitleg plan over området, med plass til heimehamn for havfiskebåt.

 

Merknader kan sendast til: post@tysnes.kommune.no innan 21.3.2019.