Bilete Svarvahella

Reguleringsplan for Svarvahella

Formannskapet vedtok i møte 05.02.14 å leggja framlegg til reguleringsplan for Svarvahella, del av gnr.75 bnr.3 m.fl., ut til offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er i hovudsak å tilretteleggja for vidare utbygging av eksisterande hytteområde. Planområdet omfattar område som i kommuneplanen er avsett til fritidsføremål.

Merknader til ovannemnde planarbeid kan sendast til Tysnes kommune, landbruk- og teknisk etat, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal, innan 10.06.15.

Revidert plankart

Reviderte føresegner

Revidert planomtale

Revidert ROS

Møtebok sak 8/14