Svarvahella

Reguleringsplan for Svarvahella hyttefelt godkjend

Detaljregulering for Svarvahella hyttefelt er vedteke.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Tysnes kommunestyre 24.september 2020, sak PS 64/20, vedtatt følgjande reguleringsplan:

Svarvahella hyttefelt.

Føremålet med planframlegget er å legge til rette for fortetting og vidare utbygging av fritidsbustader i areal som i kommuneplan er avsett til fritidsbustader.

Planframlegget omfattar følgjande dokument:

Planomtale, datert 22.06.2020

Føresegner, datert 22.06.2020

Plankart

Planvedtak PS 64/20.

 

Planvedtaket kan påklagast, jf. Forvaltningslova § 28.

Eventuell klage må vere skriftleg og skal sendast til:

 

Tysnes kommune,

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal

eller som e- post til post@tysnes.kommune.no

 

Klagefrist er sett til 29.oktober 2020.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15- 3, og krav om innløysing etter § 15- 2, må vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa eller når bebyggelse er fjerna.