Bilete Flornes

Reguleringsplan Flornes

Tysnes kommunestyre har i møte 12.05.15 vedteke endring av reguleringsplan for del av gnr.165 bnr.1,2,3 m.fl. – Flornes, Onarheim.

Planen gjeld i hovudsak fortetting av fritidsbustader og etablering av småbåtanlegg med tilhøyrande sjøboder/bodbygg.

Planvedtaket kan påklagast til fylkesmannen i Hordaland.

Evt. klage skal vera skriftleg og sendast Tysnes Kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal innan 17.07.15.

 

Plankart Flornes

Reguleringsføresegner Flornes

Planskildring Flornes

Planvedtak PS 27/15