NamnSøknadsfristKort om ordninga og kven som kan søkje
Statlige tilskot til frivillige organisasjonarUlike frister

Tilskudd.no gjer oversikt over statlige tilskot til frivillige organisasjonar, både tilskotsordningar, tildelingar og tilskotsmottakarar. For å søkje på tilskotsordningane går du vidare til tilskotsforvaltarane sine eigne nettsider.

https://www.tilskudd.no/

Offentlige tilskot til ulike formål og bransjar. Ulike frister

På altinn.no finn ein oversikt over offentlige støtteordningar til næringslivet. Frå drift- og produksjonstilskot til energisparing og miljøtiltak. 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/stotteordninger/

Tysnes Kraftlag 

Tysnes Kraftlag AS er ein lokal bidragsytar som ynskjer å styrka lokale bygde- og næringsutviklingsprosjekt, gjennom støtte til lokale føremål i konsesjonsområdet. Kvart år tildeler Tysnes Kraftlag AS midlar til lokale prosjekt og aktørar som driv med friviljug arbeid, både for born, ungdom og vaksne.

https://www.tysneskraftlag.no/omtysneskraftlag

GjensidigestiftelsenOpne utlysingar

Gjensidigestiftelsen gir støtte til samfunnsnyttige formål innenfor områdene trygghet og helse. Målet er at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn.

Vi har åpne utlysninger hvert år. Frivillige lag og foreninger, frivilligsentraler og interkommunale friluftsråd kan søke om støtte.

https://www.gjensidigestiftelsen.no/

Spelemidlar til ordinære idretts- og friluftsanlegg

Lokal søknadsfrist

01.11

Du kan søkje om tilskot til etablering og rehabilitering av mange ulike typar idrettsanlegg, anlegg for friluftsliv og anlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet. Søknadsordninga er delt inn i to hovudgrupper, ordinære anlegg, som er vanlege idrettsanlegg, og nærmiljøanlegg, som er mindre anlegg hovudsakleg for eigenorganisert fysisk aktivitet.

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Tilskot til friluftsaktivitet01.12

Det blir primært gitt tilskot til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som til dømes organiserte turar, friluftsleirar, praktiske kurs og anna opplæring i friluftslivsaktivitetar. Deler av tilskotet kan nyttast til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som medverkar til å fremje friluftslivsaktivitetane.

Frivillige lag og organisasjonar som er registrert i Enhetsregisteret og interkommunale friluftsråd kan søkje.

https://www.vestlandfylke.no/idrett-og-friluftsliv/friluftsliv/tilskot-til-friluftsaktivitet-kap.-1420-post-78/

Tilskot til friluftslivets ferdselsårer15.02

Målet med ordninga plan for friluftslivets ferdselsårer er eit verkemedel for å identifisere, ivareta og utvikle stiar, turvegar, løyper og leder som er viktige og skal bli lett tilgjengeleg for alle. Dette skal gjerast ved å betre kunnskapsgrunnlaget, fremje planlegging av samanhengande nettverk av friluftslivets ferdselsårer (turvegar, turstiar, turløyper og led) i kommunane, opparbeide og rehabilitere ferdselsårer i friluft, og skilting og merking av desse.

https://www.vestlandfylke.no/idrett-og-friluftsliv/friluftsliv/friluftslivets-ferdselsarer/

Tilskot til prosjekt og tiltak – frivillig kulturliv01.03

Tilskotsordninga for prosjekt og tiltak i det frivillige kulturlivet skal stimulere til aktivitet, og sikre innbyggjarar i heile fylket høve til å delta i eit mangfaldig kulturliv. Kulturpolitikken skal fremje og støtte eit sterkt frivillig kulturliv og stimulere til nettverk og samarbeid. 

Vestland fylkeskommune har spesiell merksemd på barn og ungdom, og vi ønskjer å stimulere til at unge er aktive deltakarar i prosjektet.

https://www.vestlandfylke.no/kultur/kunst--og-kulturutvikling/tilskot-til-prosjekt-og-tiltak--frivillig-kulturlivny-side/

Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom15.02

Prosjekt som gjer det enklare for barn og ungdom å vere aktive i lokalmiljøa der dei bur og veks opp. Tiltaka skal gje ny kompetanse og overføringsverdi til kommunar og organisasjonar. Tiltak med stor grad av medverknad blir prioriterte. Organisasjonar vert oppmoda til å samarbeide om tiltak på tvers av kommunane i fylket.

https://www.vestlandfylke.no/idrett-og-friluftsliv/fysisk-aktivitet/tilskot-til-lagterskel-fysisk-aktivitet-for-barn-og-ungdom/

Tilskot til verna kulturminne

Lokal søknadsfrist

01.11

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone, vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. 

Kommunar i Vestland fylke og eigarar av regionalt verdifulle kulturminne registrert i kulturminnedatabasen Askeladden kan søkje ordninga.

https://www.vestlandfylke.no/kultur/kulturarv/tilskot-til-istandsetjing-av-verneverdige-kulturminne/

Tilskot til kulturbygg30.04

Ordninga skal bidra til eigna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikkje til vedlikehald eller drift.

https://www.vestlandfylke.no/kultur/kunst--og-kulturutvikling/tilskot-til-kulturbygg/

Tilskot til prosjekt og tiltak – frivillig kulturliv01.09

Tilskotsordninga for prosjekt og tiltak i det frivillige kulturlivet skal stimulere til aktivitet, og sikre innbyggjarar i heile fylket høve til å delta i eit mangfaldig kulturliv. Kulturpolitikken skal fremje og støtte eit sterkt frivillig kulturliv og stimulere til nettverk og samarbeid. 

Vestland fylkeskommune har spesiell merksemd på barn og ungdom, og vi ønskjer å stimulere til at unge er aktive deltakarar i prosjektet.

https://www.vestlandfylke.no/kultur/kunst--og-kulturutvikling/tilskot-til-prosjekt-og-tiltak--frivillig-kulturlivny-side/

Momskompensasjon01.09

Formålet med ordninga er å fremje frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

https://lottstift.no/

SIM miljøfond31.12

SIM sitt miljøfond skal gå til tiltak som på ulikt vis gjev betre miljø for innbyggjarane i eigarkommunane til selskapet. Miljø er summen av alle faktorar som menneska er omgjevne og påverka av.

Alle kan søkja midlar frå fondet. Til dømes: lag, organisasjonar, kommunar, verksemder eller privatpersonar.

https://sim.as/miljofond/