Fonnakart

Offentleg høyring - Planprogram - Kommuneplan - Arealdel

Tysnes kommune har starta arbeidet med å rullera kommuneplanen sin arealdel.

Det skal først utarbeidast eit planprogram.

Eit planprogram kan skildrast som ein kontrakt som avklarar korleis arbeidet skal gjennomførast, det står kva som skal løysast i planarbeidet og programmet inneheld plan for deltaking og medverknad.

Det er ikkje opna opp for nye arealinnspel enno, dette vert varsla når det er utarbeida eit standardskjema og rettleiar med rammer og krav til innspel.

Kommunen har som mål å ha denne tenesta klar hausten 2019.

Sjå planprogram HER. 

Planprogrammet er og tilgjengeleg i resepsjonen på rådhuset. Her kan du og sjå den nye samfunnsdelen som vart vedteke 19.02.19.

Frist for å kome med merknader er satt til 10.september 2019 grunna Fylkesmannen i Vestland sin oppmoding om 10 vekers høyringsfrist 

Merknad sendast post@tysnes.kommune.no eller Tysnes Kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal