Tombre Fiskeanlegg

Offentleg høyring - Etablering av ny lokalitet for matfisk av laks og aure - Sørboneset

Tysnes kommune har motteke søknad om etablering av lokalitet for matfisk av laks og aure på ny lokalitet Sørboneset i Tysnes Kommune.

Søknad gjeld eit nytt anlegg med ein maksimal tillaten biomasse på 3600 tonn.

Arealet er avsett til akvakultur i gjeldande kommuneplan.

Søkjar er Tombre Fiskeanlegg AS og Quatro Laks AS

Saksdokument ligg til offentleg ettersyn på Tysnes Rådhus i perioden. 

Høyringsfrist er 20.06.2017.

Ev. merknader til søknaden sendast Tysnes  Kommune, Uggdalsvegen 301,  5685 Uggdal eller på e-post: post@tysnes.kommune.no

Andre spørsmål – ta kontakt med Morten Anthonessen 53437018