Søknaden gjeld etablering av ny lokalitet med maksimalt tillaten biomasse (MTB) på 3120 tonn.

Det vert søkt om å få klarert areal for utlegging av ei rammefortøying som er 480 meter lang og 80

meter brei.

Samla overflate areal for merdsanlegget vil vera 38 dekar.  Anlegget vil bestå av 6 merdar.

Det er søkt plassert ein forflåte på austsida av anlegget.

Området er i kommuneplan for Tysnes  avsett til Akvakultur (A).

Omsøkt arealbruk er i samsvar med avsett føremål. Fortøyinga vil delvis gå inn i areal avsett til området for fiske, ferdsel,

natur og friluftsliv (FFNF). Dette føremålet er ikkje til hinder for naudsynt fortøying av anlegg for akvakultur.

Evt. merknadar kan sendast til post@tysnes.kommune.no innan 21 .Juli 2022