foto: Lerøy seafoods

Offentleg ettersyn - Søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet ved Skår

Søknaden gjeld etablering av ny lokalitet med maksimalt tillaten biomasse (MTB) på 3120 tonn.

Det vert søkt om å få klarert areal for utlegging av ei rammefortøying som er 480 meter lang og 80

meter brei.

Samla overflate areal for merdsanlegget vil vera 38 dekar.  Anlegget vil bestå av 6 merdar.

Det er søkt plassert ein forflåte på austsida av anlegget.

Området er i kommuneplan for Tysnes  avsett til Akvakultur (A).

Omsøkt arealbruk er i samsvar med avsett føremål. Fortøyinga vil delvis gå inn i areal avsett til området for fiske, ferdsel,

natur og friluftsliv (FFNF). Dette føremålet er ikkje til hinder for naudsynt fortøying av anlegg for akvakultur.

Evt. merknadar kan sendast til post@tysnes.kommune.no innan 21 .Juli 2022