korona kvit bakgrunn

Lokale tilrådingar

Tysnes kommune er definert under risikonivå 1 av 5, med ingen eller få påviste tilfelle, men muligheit for oppblussing. Me ønskjer likevel å komme med nokre tilrådingar knytt til situasjonen i Bergen og kommunane rundt:

  • Dei som har tilsette som pendlar inn frå kommunar i tiltaksområda oppmodar til bruk av heimekontor for dei som har ein arbeidssituasjon som gjer det mogleg.
  • At ein unngår unødvendige fritidsreiser til kommunar i tiltaksområda.
  • Tysnes kommune oppmodar fritidsbebuarar som har fast adresse i kommunar, og kjem tilreisande frå kommunar, i tiltaksområdet til å nytte butikkar i heimkommunen sin før dei kjem på hytta. Me oppmodar også fritidsreisande til å holde seg på hytta og berre saman med dei ein er på hyttetur med.

Tysnes kommune følgjer utviklinga av situasjonen, og er forberedt på at også me kan få innført strengare tiltak viss situasjonen skal tilseie det.

Sjå informasjon på fhi.no om vurdering av risikonivå

Du kan sjå oppdatert informasjon om lokal smitterisikovurdering her

Sjå her for meir informasjon om smittesituasjonen i kringliggande kommunar