25. nov. 2021 kl. 16:04

Koronainformasjon

Les mer
Krokje lande

Kunngjering

Mindre reguleringsendring - Krokjen - Lande gnr. 94 bnr 135.

Gjeldande reguleringsplan blei vedtatt 16.12.2014. Det blei søkt om mindre endring i samsvar med Plan- og bygningslova § 12-14. Framlegg har vore til høyring hjå naboar og grunneigarar som kan råkast av planendringa. Endringa gjeld justering av to areal for bustadbygging, felt B5 aukast og område B6 reduserast tilsvarande, i tillegg nokre små justeringar av gangveg og parkeringsplass er omsynssona til kulturminne ID 176349 fjerna i den nye reguleringsplanen då dette er flytta vekk frå planområdet.

Endringa skal oppdaterast i kommunen sitt planarkiv og er gjeldande frå kunngjeringsdato, 21.10.21.

Revidert plankart Krokjen -Lande etter mindre endring.pdf