Tysnes kommune har handsama søknad om mindre endring av veg og parkering i reguleringsplan for Flornes.

 

VEDTAK I FORMANNSKAPET 24.03.2022:

Formannskapet godkjenner endring/flytting av veg i detaljreguleringsplan for Flornes som

omsøkt, endringa vert oppdatert i kommunen sitt planregister og publisert på kommunen sin

heimeside.

Sjå kartutsnitt her