Planframlegget omfattar følgjande dokument:
Planomtale, datert 22.05.2020
Føresegner, datert 22.05.2020, Rev. 30.08.21
Plankart
Planvedtak PS 41/21.

Planvedtaket kan påklagast, jf. Forvaltningslova § 28.
Eventuell klage må vere skriftleg og skal sendast til:

Tysnes kommune,
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal
eller som e- post til post@tysnes.kommune.no

Klagefrist er sett til 27.januar 2022.