Paragraf

Kunngjering av endring av reguleringsplan for Nedre Gjelland

Endringane er vurdert å vera av bagatellmessig art og ikkje utløysa krav om offentleg høyring.

Saka er handsama som sak. DS 111/18 etter delegert mynde frå landbruk/teknisk.

 

VEDTAK :

Med heimel i § 12-14 i plan og bygningslova vert det gjeve løyve til endring av § 3 som omsøkt.

 

§ 3 vert endra til : « Bygningane kan ha møna tak, pulltak eller flatt tak.»

 

Reviderte føresegn vert oppdatert i digitalt planregister.

 

Morten Anthonessen

Fagansvarleg Plan