Alsaker Fjordbruk AS søkjer om å få etablere nytt landbasert anlegg for oppdrett av matfiks og settefisk på Nedravåge.

Søknaden gjeld produksjon av 100 000 tonn slakteklar matfisk av laksefisk ved Nedrevåge i Tysnes kommune. Samstundes vert det søkt om fleksibilitet i produksjonen, der inntil halvparten av løyvet kan utgjera settefisk for utsett på matfisklokalitetar i sjø. Anlegget vil verte plassert på allereie regulert og planert industriområde i Nedrevåge.

Eventuelle merknadar til søknaden må sendast Tysnes kommune innan 04.02.2021.