Sider fra Planstrategi

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020- 2024

I medhald av § 10-1 i plan og bygningslova vert framlegg til vedtak i kommunestyret offentleg tilgjengeleg i  minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming av kommunal planstrategi. 

Framlegg til planstrategi finn du her: