Tysnes kommune si valnemnd har peika ut kandidatar til meddommarar og skjønnsmedlemer for Tysnes kommune 2025 – 2028.

Tysnes kommunestyre skal godkjenna valet i møte den 20. juni.

I følgje domstollova § 68, første ledd skal innstilling frå valnemnda leggjast ut på høyring.

 

Gulating lagmannsrett:

Marita Nesse

Bjarte Erstad

 

Haugaland og Sunnhordland tingrett:

Marit Helen Helgesen

Ingse Vevatne

Ida Kristine Kleppe

May Siren Birkeland Holme

Erling Utne

Fredrik Hansen

Lars Heine Kåsa

Kåre Amland

 

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett:

Elin Anita Erstad

Irene Dalland

Anders Lundevold

Vegard Helland

 

 

Skjønnsmedlemer:

Magne Storesætre

Knut Nesland

Åsta Midtbø

Arve Belt

 

Høyringsfrist er 10. juni.