Alsaker laksemerder

Høyring; Onarheim Bruk AS - Søknad om løyve til oppdrett av settefisk av laks og aure på lokalitet Onarheim II

Onarheim Bruk AS søkjer om løyve til oppdrett av settefisk/postmolt av laks og aure på lokalitet Onarheim II i Tysnes kommune.

Onarheim Bruk AS søkjer om løyve til nyetablering av landbasert anlegg for ein produksjon av inntil 17 millionar postsmolt i eit nytt resirkuleringsanlegg på næringsområdet Alsaker Brygge Sør på Onarheim. Omsøkt areal er regulert til næring i reguleringsplan for Alsaker Brygge Sør.

Eventuelle merknader kan sendast til post@tysnes.kommune.no kommune innan 02.11.18.