17. jan. 2022 kl. 16:18

Koronainformasjon

Les mer
Reguleringskart: Omega Areal

Detaljregulering Godøysund - offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-11 legg Tysnes kommunestyre detaljregulering for gnr. 101 bnr.1m. fl. Godøysund, ut til høyring og offentleg ettersyn. 

Høyringsfrist 17.02.2022.

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for ei detaljregulering som sikrar framtidig utbygging av fritidsbustadar og moglegheit for etablering av mindre næringsverksemd knytt til service/bevertning/overnatting for tilreisande, samt å ivareta natur- og friluftslivsinteresser.

Merknad til planframlegget kan sendast:

post@ tysnes.kommune.no
eller
Tysnes kommune
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal.

 

Oppstart av planarbeid ble kunngjort 17.12.2018.