Adressenamn til vedtak

2 nye vegnamn i Tysnes kommune er lagt ut til offentleg ettersyn, "Henningshagen" og "Krokavegen".

Utval for Landbruk/Teknisk har vedteke å legge 2 nye vegnamn i Tysnes kommune, ut til offentleg ettersyn, «Henningshagen» og «Krokavegen». Namna var handsama etter forslag og innspel frå befolkninga og vart oversendt stadnamnteneste til fråsegn om skrivemåte.

Det er ikkje formell klagerett på val av vegnman. Skrivemåten kan påklagast jf. § 10 av dei som har klagerett jf. § 5 a-c, lov om stadnamn.

Eventuelle merknadar eller innspel må sendast skriftleg til Tysnes kommune, Kart og oppmåling, Uggdalsvegen 301, 5685 UGGDAL eller post@tysnes.kommune.no innan 15.11.2019.

Vedtak-LT-03.09.2019.pdf

Stadnamnteneste-15.02.2019.pdf

Handsaming LT-04.12.2018.pdf

KART ADRESSEPARSELL 1136.pdf

KART ADRESSEPARSELL 1137.pdf