Skjema A-Å


A
Avviksrapportering

B
Barnehage - Endring og byte
Barnehage - Ny plass (KF-119)
Barnehage - Oppseiing av plass
Barnehage - Permisjon
Barnehage - Permisjon og oppseiing
Barnehagesøknad - ny plass
Begjæring om seksjonering
Bekymringsmelding til barnevernstenesta

D
Dispensasjon

E
Eigenmeldingsskjema
Endring av plass i barnehage og byte av barnehage
Erklæring om arealoverføring

I
Individuell plan - søknad
Informasjonsskriv nytilsette

L
Ledige stillingar

M
Melding om behov for individuell tilrettelegging i barnehage jfr Barnehagelova § 19 g
Melding om fødsels-og adopsjonspermisjon- versjon 1-1
Melding om tilrettelegging av barnehagetilbod for barn med nedsatt funksjonsevne

O
Omsetnadsoppgåve for alkohol
Omsetnadsoppgåve for alkohol(KF-134)

P
Parkeringsbevis for rørslehemma (KF-125C)

R
Rammer og retningsliner for taksering
Redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1
Rekvisisjon for oppmålingsforretning etter matrikkelova
Retningsliner for fritak for eigedomsskatt institusjonar og historiske bygg.

S
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, permisjon og utmelding
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, permisjon og utmelding (KF-273)
Skule- og barnehagerute 2019-2020
SLF - Skjema til bruk i landbrukssaker
Søknad om brenning til beiteføremål
Søknad om databriller
Søknad om fritak frå feiing PDF document ODT document
Søknad om fritak/endring frå renovasjonsordninga
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søknad om permisjon
Søknad om pleie og omsorgstenester PDF document ODT document
Søknad om redusert foreldrebetaling
Søknad om sosialhjelp
Søknad på stilling for interne søkjarar
Søknadskjema 2019/2020 eksisterande elevar
Søknadskjema 2019/2020 nye elevar
Søknadskjema for kjøp av tomt
Søknadskjema for skorstein PDF document ODT document
Søknadsskjema byggjesak
Søknadsskjema for fritak for eigedomsskatt PDF document ODT document

V
Vaksenopplæring - Grunnskole
Vaksenopplæring - Grunnskole (KF-226)
Vedtekter for eigedomsskatt PDF document ODT document
Vigsel - tinging

W
Web-cruiter