Skjema A-Å


A
Avviksrapportering

B
Barnehage - Oppseiing av plass
Barnehagesøknad - ny plass
Begjæring om seksjonering
Bekymringsmelding til barnevernstenesta

D
Dispensasjon

E
Eigenmeldingsskjema
Endring av plass i barnehage og byte av barnehage
Erklæring om arealoverføring

I
Individuell plan - søknad
Informasjonsskriv nytilsette

L
Ledige stillingar

M
Melding om fødsels-og adopsjonspermisjon- versjon 1-1
Melding om tilrettelegging av barnehagetilbod for barn med nedsatt funksjonsevne

O
Omsetnadsoppgåve for alkohol

R
Rammer og retningsliner for taksering
Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1
Rekvisisjon for oppmålingsforretning etter matrikkelova
Retningsliner for fritak for eigedomsskatt institusjonar og historiske bygg.

S
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, permisjon og utmelding
Skule- og barnehagerute 2019-2020
SLF - Skjema til bruk i landbrukssaker
Søknad om brenning til beiteføremål
Søknad om databriller
Søknad om fritak frå feiing PDF document ODT document
Søknad om fritak/endring frå renovasjonsordninga
Søknad om helse- og omsorgstenester PDF document ODT document
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søknad om permisjon
Søknad om redusert foreldrebetaling
Søknad om sosialhjelp
Søknad på stilling for interne søkjarar
Søknadskjema 2019/2020 eksisterande elevar
Søknadskjema 2019/2020 nye elevar
Søknadskjema for kjøp av tomt
Søknadskjema for skorstein PDF document ODT document
Søknadsskjema byggjesak
Søknadsskjema for fritak for eigedomsskatt PDF document ODT document

V
Vaksenopplæring - Grunnskole
Vedtekter for eigedomsskatt PDF document ODT document
Vigsel - tinging

W
Web-cruiter

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal