Administrasjonskontor er i lokalisert i rådhuset.

Pleie- og omsorg har ansvaret for:

  • Heimehjelp
  • Heimesjukepleie
  • Kreftomsorg
  • Institusjonsopphald
  • Omsorgsløn
  • Brukarstyrt personleg assistanse
  • Matombringing
  • Tryggleiksalarm

Ønskjer du å snakka med fagpersonar i pleie- og omsorg, bør du gjera avtale på førehand.