Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Tryggleiksalarm


Tysnes kommune har avtale med SOS Trygghetssentralen om utleige av tryggleiksalarmar til brukarar som treng dette.

Søknad om tryggleiksalarm vert å sende skriftleg til pleie- og omsorgsavdelinga.

Eigenbetaling
Eigenandelen følgjer Tysnes kommune sine fastsette satsar for leige av tryggleiksalarm.

Klage
Søkjar kan klage på vedtaket. Klagen skal sendast til Klageorganet i Tysnes Kommune. Overordna klageorgan er Fylkesmannen i Hordaland.

   

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal