Tysnes kommune har avtale med SOS Trygghetssentralen om utleige av tryggleiksalarmar til brukarar som treng dette.

Søknad om tryggleiksalarm vert å sende skriftleg til pleie- og omsorgsavdelinga.

Eigenbetaling
Eigenandelen følgjer Tysnes kommune sine fastsette satsar for leige av tryggleiksalarm.

Klage
Søkjar kan klage på vedtaket. Klagen skal sendast til Klageorganet i Tysnes Kommune. Overordna klageorgan er Fylkesmannen i Hordaland.