Kart over Tysnes

Vedtak i namnesak 2008/19 – Tornes

Kunngjering og klagefrist
Adressering

Høyring - Stadnamnsak 2015/14 i Tysnes Kommune

I samband med handsaming av nye adressenamn i Tysnes kommune vart det reist namnesak for ein rekkje stadnamn, naturnamn og gards- og bruksnamn.
Veiskilt

Kunngjering - vedtak av 2 vegnamn og 1 bygdenamn i Tysnes kommune.

I kommunestyremøte den 15.12.2015 blei det gjort namnevedtak om at namnet Hålandsneset vert nytta som bygdenamn. Det vart fatta vedtak om endra namn / skrivemåte for 2 ve...
Veiskilt

Offentleg høyring - 1 bygdenamn og 3 vegnamn

Landbruk/teknisk vedtok på møte 01.09.2015 å leggja 1 bygdenamn og 3 nye vegnamn i Tysnes kommune ut til offentleg ettersyn.
Veiskilt

Adressar og gatenamnskilting

Kart- og oppmålingsavdelinga er kommunen sin adressemynde og er ansvarleg for tildeling av adresser, føra register og adressekart over tildelte adresser og har ansvar for...

Kontakt oss

Kart og oppmåling

Telefon: 53437000

Telefax: 53437101

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal