Ved kyrkjekontoret arbeider:


Kyrkjeverje
er dagleg leiar og har det øvste administrativeReksteren kyrkje.jpg ansvaret for den forretningsmessige drifta av kyrkja. Kyrkjeverje forvaltar gravplassane på vegner av kommunen.

 

Prestane som gjer teneste i Tysneskyrkjelydane er knytte til kyrkjekontoret der dei har sin kontorarbeidsstad. Normalt vil dei vera å treffa her i kontortida dersom dei ikkje er opptekne i anna teneste.

Onarheim kyrkje.jpgKyrkjelydspedagogen har og sin kontorarbeidsstad ved kyrkjekontoret. Herifrå vert trusopplæringsarbeidet «TOPP i Tysnes» administrert og planlagt.