Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Frå Kultrrminneplanen Steinklopp Hovlandselvo

Kommunedelplan for kulturminne

Kulturminneplanen skal gje kunnskap om våre viktige kulturminne frå gamalt. Og den skal peike på kva som kan verte interessant i framtida.
Trafikksikring

Kunngjering av godkjendt trafikktryggleiksplan

Kommunestyre godkjende i møte 12.12.2017 framlegg til trafikktryggleiksplan med nokre endringar.
Vasskran

Planprogram - kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø.

Tysnes kommune har i kommunestyre sitt møte 13.desember d.å. gjort vedtak om å leggja planprogram for kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø ut til offentleg høyring...
Trafikksikring

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR TYSNES KOMMUNE

Utlegging av Planprogram til offentleg ettersyn - varsel om oppstart.

Kontakt oss

Planar

Fagansvarleg plan
Morten Anthonessen
Telefon: 922 61 413

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal